ixor

122 teksty – auto­rem jest ixor.

Ludzie łączą się na pod­sta­wie różnych cha­rak­terów i po­dob­nych oso­bowości. Wte­dy układają się jak puzzle... uzu­pełniają się i uczą życia, tworząc układankę zwaną ko­leżeństwem, a cza­sem czymś więcej...

Z de­dykacją dla Kri­sa i Dośki :* 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 maja 2014, 23:05

Jed­ni żyją z ludźmi, in­ni dla ludzi... To nas od siebie różni. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 kwietnia 2014, 16:09

Z DZIENNIKA

Jeśli wszys­tko jest dob­rze to oz­na­ka, że za ro­giem już czai się fa­tum, a lud na które­go ziemi prze­bywasz za­raz ogłosi Ciebie ba­nitą. Sta­niesz się wyg­nańcem na ob­cej ziemi, który mu­si zacząć wal­czyć o włas­ny byt i jestestwo. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 kwietnia 2014, 13:32

Wiara czy­ni nas sil­niej­szy­mi niż w rzeczy­wis­tości jesteśmy.

Z de­dykacją dla R.C. ;) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 kwietnia 2014, 15:57

Ludzie z na­tury są da­leko­widza­mi. Widzą to co da­leko, rzad­ko dos­trze­gają to co jest tuż obok. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 1 marca 2014, 14:33

Ludzie mogą być szczęśli­wi, ale nie chcą. Będąc szczęśli­wymi będą wie­cznie bać się, że w ich wspa­niałym świecie nag­le zacznie się gdzieś sy­pać tynk ze ścian. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 28 lutego 2014, 14:54

Nig­dy nie po­siadać, a płakać po te­go stracie... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 stycznia 2014, 22:21

Ja to ja , a każda in­na dziew­czy­na jest inną dziew­czyną... każdy ma in­ne po­dejście i spoj­rze­nie... nie wszys­cy są ta­cy sa­mi, wszys­cy jes­teśmy in­dy­widual­nościami ...

Dla mo­jego kum­pla Dej­va ;* Trzy­maj się ;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2014, 13:17

O niektórych rzeczach chce­my za­pom­nieć, a pamiętamy,
o in­nych chce­my pa­miętać, a za­pomi­namy ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2014, 19:59

Jeśli nie grzeszysz urodą, zacznij grzeszyć in­te­ligen­cją i po­każ, że Ty też jes­teś piękny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 stycznia 2014, 23:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ixor

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność